Varhaiskasvatus ja esiopetus

Leikkiä, projektioppimista, yhteisöllisyyttä – yhdessä kasvaminen on yhteinen seikkailu

Tarjoamme lapselle turvallisen kasvuympäristön, jossa hän voi kasvaa pikkulapsesta koululaiseksi, jolla on hyvä itsetunto ja luottamus omiin kykyihinsä. Meille on tärkeää, että lapsi saa olla lapsi mahdollisimman pitkään. Hän oppii, käsittelee tunteitaan ja kokemuksiaan leikin kautta. Kasvatustyömme kivijalan muodostaa yhteisöllinen näkemys kasvusta ja oppimisesta, mitä arjessa toteutamme projektioppimisen toimintamallin mukaisesti.

Keväällä 2017 Opetushallitus koulutti valtakunnallisesti päivähoidon henkilöstöä uuden varhaiskasvatussuunnitelman 2016 perusteisiin. Päiväkotimme projektit toimivat koulutuksissa esimerkkeinä uuden varhaiskasvatussuunnitelman arjen toteutuksesta. Päiväkotimme on toiminut myös vierailupäiväkoteina Suomesta ja ulkomailta tulleille varhaiskasvatuksen ja opetuksen alan asiantuntijoille.

Lapsi- ja oppimiskäsityksemme mukaan näemme lapset aktiivisina, tasavertaisina toimijoina varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa. Meille on tärkeää, että lapset saavat olla alusta asti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteistä toimintaa. Tästä syystä olemmekin sitoutuneet toimimaan projektioppimisen toimintamallin mukaisesti.

Oppimiseen liittyy vahvasti yhteisöllisyys

Näkemyksemme mukaan oppimiseen liittyy vahvasti yhteisöllisyys. Korostammekin arjessa vertaisryhmän vaikutusta oppimiseen ja kehittymiseen. Olemme pyrkineet luomaan sellaisen varhaiskasvatus- ja oppimisympäristön, jossa sekä lasten keskinäiselle että lasten ja aikuisten väliselle vuorovaikutukselle jää paljon tilaa. Ennaltaehkäisemme kiusaamista puhumalla kavereiden ystävällisestä kohtelusta, autamme lasta ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita kuvien avulla ja mietimme yhteisiä sopimuksiamme. Ryhmässä lapsi kasvaa vastuulliseksi ja aloitteelliseksi yhteisön jäseneksi.

Lastenkokouksissa opitaan ilmaisemaan omia ajatuksia, kuuntelemaan toisia sekä käsittelemään yhdessä eteen tulevia tilanteita ja tekemään sopimuksia

Kokoonnumme päivittäin lasten ikä- ja kehitystason huomioiden joko pienryhmien tai koko ryhmän yhteiseen lastenkokoukseen, jossa jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa oman ryhmänsä arkeen. Lastenkokouksissa opitaan ilmaisemaan omia ajatuksia, kuuntelemaan toisia sekä käsittelemään yhdessä arjessa eteen tulevia tilanteita ja tekemään sopimuksia yhteisistä asioista. Lastenkokouksissa suunnittelemme myös yhdessä projektia eteenpäin.

Pienemmässä ryhmässä melutaso laskee ja lapsilla on enemmän tilaa ilmaista itseään

Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen kohtaamisen yksilönä, sillä pienemmässä ryhmässä lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet pystytään paremmin ottamaan huomioon. Pienryhmätoiminnalla on suotuisia vaikutuksia myös ryhmän ilmapiiriin. Se edistää sekä lasten keskinäisiä että lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta. Sen avulla saavutamme mm. paremman leikkirauhan niin sisällä kuin ulkonakin. Pienemmässä ryhmässä melutaso laskee ja lapsilla on enemmän tilaa ilmaista itseään. Näin arempienkin lasten osallisuus ryhmän toiminnassa kasvaa.

”Kasvatus ei ole vain astian täyttämistä, vaan tulen sytyttämistä”
– Herakleios 500 eKr.

“Muistan, kun tehtiin raketti ja vietettiin Lillin ja Alvarin häät! Raketin rakentaminen on parasta!”
Lehmuslinnan päiväkotilainen
“Lehmuslinnassa erittäin ammattitaitoinen ja lämmin esiopetuksen henkilökunta. Päiväkodissa on projektioppimista, mistä olen pitänyt kovasti. Lapset ovat päässeet vaikuttamaan oman projektinsa sisältöihin ja ovat olleet projektistaan motivoituneita.”
Vanhempien asiakaspalaute
“Olemme erittäin tyytyväisiä Lehmuslinnan tarjoaman varhaiskasvatuksen tasoon. Lapsemme viihtyy hyvin, kokee päiväkodin aikuiset läheisiksi ja on oppinut paljon uusia taitoja. Vanhempina koemme tulevamme kuulluksi arjessa ja kasvatuskeskusteluissa.”
Vanhempien asiakaspalaute